Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het officiële adviesorgaan van de school en bestaat uit een aantal teamleden en vertegenwoordigers van ouders. Zij gaan met elkaar in overleg. In dit overleg worden allerhande zaken besproken die betrekking hebben op het schoolbeleid. Van hoe het geld wordt uitgegeven tot de zorg en veiligheid in de school. Over verschillende onderwerpen heeft de MR advies- of instemmingsrecht.

Ouders en teamleden kunnen altijd vragen om bepaalde zaken te laten bespreken in de MR. Vergaderingen zijn open en kunnen op verzoek worden bijgewoond. Vergaderdata worden vermeld in de nieuwsbrief. Tot uiterlijk 1 week voor de vergadering kan iedereen punten inbrengen via de secretaris via e-mail mrkaleidoscoop@siko.nl

Handboek MR: MR Handboek 2023-2024.pdf
Jaarverslag 2022-2023: MR Jaarverslag 2022-2023.pdf

Dit schooljaar bestaat de MR uit:

Namens de ouders:

  • Tom Palms (voorzitter)
  • Jip Gerlofsma
  • Sharon Goossens

Namens het team:

  • Tiny de Jager (secretaris)
  • Cennet Avci, 
  • Lisa van Rooijen (Sandra Verhoeckx tijdens verlof van Lisa)

Van links naar rechts: Christelle Lacassagne (directeur) - Cennet Avci - Jip Gerlofsma - Lisa van Rooijen - Sharon Goossens - Tiny de Jager - Tom Palms 

Verslaglegging van de vergadering kan opgevraagd worden bij de secretaris, Tiny de Jager.

SIKO heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zitten uit elke MR van de scholen van SIKO twee leden: een ouderlid en een personeelslid.

Namens de Kaleidoscoop zijn dit Sharon Goossens en Lisa van Rooijen. In de GMR worden vooral bovenschoolse zaken besproken.