Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het officiële adviesorgaan van de school en bestaat uit een aantal teamleden en vertegenwoordigers van ouders. Zij gaan met elkaar in overleg. In dit overleg worden allerhande zaken besproken die betrekking hebben op het schoolbeleid. Van hoe het geld wordt uitgegeven tot de zorg en veiligheid in de school. Over verschillende onderwerpen heeft de MR advies- of instemmingsrecht.

Ouders en teamleden kunnen altijd vragen om bepaalde zaken te laten bespreken in de MR. Ook zijn de vergaderingen open en kunnen op verzoek worden bijgewoond. Vergaderingen worden vermeld in de nieuwsbrief en tot uiterlijk 1 week voor de vergadering kan iedereen punten inbrengen via de secretaris (mrkaleidoscoop@siko.nl).

Handboek MR: MR Handboek 2020-2021.pdf
Jaarverslag 2021-2022: MR Jaarverslag 2021-2022

Dit schooljaar bestaat de MR uit:

Namens de ouders:

  • Alexandra Stok (voorzitter)
  • Anneke van IJken
  • Tom Palms

Namens het team:

  • Anneke Oosterveld
  • Cennet Avci
  • Tiny de Jager (secretaris)

Verslaglegging van de vergadering kan opgevraagd worden bij de secretaris, Tiny de Jager.
Het bestuur, SIKO, heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zitten uit elke MR van de scholen van SIKO twee leden: een ouderlid en een personeelslid.
Namens de Kaleidoscoop zijn dit Anneke van IJken en Anneke Oosterveld. In de GMR worden vooral bovenschoolse zaken besproken.